Master i havrett

Generelt

Programbeskrivelse

Havene dekker over 70 prosent av jordens overflate. Mennesker er avhengige av havene for liv, arbeid, mat, reiser og menneskers helse. Havet er verdens største reservoar for biologisk mangfold, inkludert marine pattedyr, fisk, krepsdyr, bløtdyr og utallige andre arter.

LL.M. Programmet tar sikte på å utvide den tradisjonelle tilnærmingen til havretten fra jurisdiksjonsspørsmål til også å omfatte betydelig lov som bevaring og bærekraftig bruk av biologiske ressurser og beskyttelse av biologisk mangfold og miljø. Selv om studieprogrammet har en klar global profil, har det også en tydelig arktisk dimensjon. Mye av Arktis består av marine områder. Globale klimaendringer vil i økende grad underkaste disse områdene forskjellige bruksområder som navigasjon, olje- og gassutnyttelse, fiskeri og forskning. De arktiske regionene gir unike muligheter for å studere både globale og regionale juridiske tilnærminger for å beskytte og bevare det marine miljøet.

Programbeskrivelse

 • Varighet: 3 semestre
 • Studiepoeng (ECTS): 90
 • Opptakskrav: Bachelorgrad i rettsvitenskap eller statsvitenskap + motivasjonsbrev
 • Gradsnavn: Master of Laws (LL.M.) i havretten
 • Søknadskode:
  • Norske og nordiske søkere: 7001
  • Internasjonale søkere: 2033

Programmet vil gjennom sine kurs og masteroppgaver gi studentene en bred introduksjon og kunnskap om havrett, inkludert dens utvikling og de politiske og institusjonelle aspektene. Studenter ved programmet blir undervist av juridiske eksperter fra Det juridiske fakultet og JCLOS, så vel som andre institusjoner, for eksempel mellomstatlige organisasjoner, internasjonale domstoler, akademikere og utøvere. Undervisningen inkluderer forelesninger, problembaserte seminarer, skrivekurs, moot-court erfaringer og utflukter til relevante institusjoner, der studentene i alle aktiviteter er aktive deltakere.

Programmet er intensivt med en struktur på tre semestre gjennom ett kalenderår, som starter i august. Høstsemesteret består av to introduksjonskurs om havretten og havrettens politikk. Vårsemesteret fokuserer på mer spesifikke temaer om Arktis og beskyttelse av det marine miljøet. I tredje semester velger studentene sitt eget tema for et individuelt forskningsprosjekt som skal fullføres i løpet av sommeren.

Programoversikt:

Første semester

 • JUR-3050 Allmennrett av sjøen

Kurset gir en generell innføring i havretten, dvs. reglene og prinsippene i internasjonal offentlig rett som dekker havområdene.

 • JUR-3054 Generell lov av sjøen II

Kurset baserer seg på JUR-3050 og går dypere inn i de valgte emnene.

Andre semester

 • JUR-3052 Beskyttelse av havmiljøet ved internasjonal lov

Kurset fokuserer på internasjonale juridiske regler om beskyttelse av det marine miljøet mot de negative effektene av forskjellige menneskelige bruksområder og bærekraftig bruk av marine ressurser.

 • JUR-3053 Havrett og Arktis

Kurset fokuserer på havrett og problemstillinger i Arktis. Den generelle havloven gjelder for havområdene i Arktis. Men samtidig har regionen spesielle trekk som må vurderes. På dette kurset vil studentene måtte bruke kunnskapen de har tilegnet seg under de tidligere kursene om arktiske spørsmål. Generelt har kurset derfor karakter av casestudier, med spesiell vekt på Arktis.

Tredje semester

 • JUR-3910 Mastergradsoppgave i havrett

Den består av en obligatorisk avhandling basert på temaer og spørsmål fra havretten. Studentene får individuell veiledning. Oppgaven må være på minimum 37 sider og maksimalt 55 sider, med formatering i henhold til Reglement for the Sea Law program, § 14. Oppgavens tema skal være av juridisk eller semi-juridisk karakter og kan omfatte perspektiver som juridisk teori, juridisk historie. Oppgaven må bestå av uavhengige analyser av temaet og de juridiske kildene som er tilgjengelige. Oppgaven skal gi studenten en grundig studie av et bestemt emne. Diskusjonene om oppgaven skal være gjennomsiktige og så fullstendige som mulig. Henvisningene til kildene skal være presise og verifiserbare.

Læringsutbytte

Kandidatene skal i løpet av LL.M-programmet tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør det mulig for dem å ha stillinger som omhandler havrettslige spørsmål. De skal være i stand til å identifisere og analysere juridiske spørsmål og forholde seg til rettssystemet på en uavhengig og kritisk måte.

For å nå disse målene skal kandidatene tilegne seg og utvikle følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap:

En LL.M. kandidat i havretten skal ha:

 • Avansert kunnskap om de sentrale emnene i havretten;
 • Spesialisert kunnskap om andre emner innen sjøloven;
 • Kunnskap om vitenskapelige forskningsmetoder.

Ferdigheter:

En LL.M. kandidat i havretten skal kunne:

 • identifisere og analysere spørsmål av teoretisk og praktisk karakter på en metodisk og etisk riktig måte;
 • anvende relevante rettskilder uavhengig og kritisk;
 • identifisere begrensningene i eksisterende lov og diskutere behovet for endringer;
 • selvstendig utføre begrenset forskningsarbeid under tilsyn i samsvar med normer for forskningsetikk;
 • organisere og bruke omfattende og sammensatt informasjon, inkludert å identifisere hoved- og underforskningsspørsmål;
 • kommunisere på engelsk både muntlig og skriftlig, juridisk resonnement på en klar og presis måte;
 • holde deg oppdatert om juridisk utvikling innen havretten og for å videreutvikle hans / hennes kvalifikasjoner.

Kandidaten skal kunne bruke kunnskapen og ferdighetene individuelt og i samarbeid med andre, samt fullføre oppgaver innen gitte tidsrammer.

Generell kompetanse:

Etter å ha bestått programmet kan studenten:

 • anvende kunnskap og ferdigheter som er tilegnet innen Havrettsretten individuelt og i samarbeid med andre;
 • formidle resonnement innen havretten på en klar og presis måte, muntlig og skriftlig til det akademiske samfunnet og publikum;
 • anvende kunnskap og ferdigheter tilegnet innen havretten til andre internasjonale felt, og for alle oppgaver og prosjekter der det er relevant;
 • identifisere og reflektere over etiske dilemmaer som særlig kan oppstå innen havretten og håndtere disse på en forsvarlig måte;
 • bruke kunnskapene og ferdighetene som er tilegnet innen havretten for å utføre oppgaver innen gitte tidsrammer.

Arbeidsperspektiv

Programmet kvalifiserer studenter for jobber både på nasjonalt og internasjonalt nivå, innen FN og dets spesialiserte byråer, innen nasjonal diplomatisk tjeneste så vel som offentlig administrasjon og industri og handel. Videre er studentene våre valgt for praksisplasser ved ledende internasjonale institusjoner, som FNs avdeling for havsaker og havretten (DOALOS) og International Tribunal for the Law of Sea (ITLOS). Studentene kan også være kvalifiserte til å gjøre en karriere innen akademia som doktorgradsstudenter innen havrett eller andre forskningsområder.

Programstruktur

Begrep 10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng
Første semester (høst)
JUR-3050_186_E_2020_H_1 (15 studiepoeng)
JUR-3054_186_E_2020_H_1 (15 studiepoeng)
Andre semester (vår)
JUR-3052_186_E_2021_V_1 (15 studiepoeng)
JUR-3053_186_E_2021_V_1 (15 studiepoeng)
Tredje semester (sommer)
JUR-3910_186_E_2021_H_1 (30 studiepoeng)

Undervisning og vurdering

Undervisningen, oppgavene og eksamenene skal gjenspeile de forskjellige oppgavetyper studentene vil måtte takle i sin fremtidige profesjonelle karriere. Målet er å oppnås gjennom aktiv deltakelse fra studentene under kursene; gjennom studier, diskusjoner og papirer. Forelesninger vil gi innføring i temaene, mens problembaserte seminarer vil gjøre det meste av undervisningen der studenter og lærere identifiserer og diskuterer juridiske spørsmål. Studentene oppfordres også til å levere inn oppgaver i løpet av kursene for å utvikle sine kunnskaper om fag og analytiske ferdigheter.

Under skrivingen av masteroppgaven har studentene rett til veiledning jfr. regelverket for havlovsprogrammet seksjon 18.

Studentene blir vurdert underveis og på slutten av studien. Vurderingsformene inkluderer arbeidskrav, seks timers skriftlig skoleeksamen, en hjemmeeksamen etterfulgt av en muntlig eksamen, og på slutten av studien må hver student skrive en masteroppgave. Eksamen og oppgave er klassifisert AF, med F som ikke bestått. Studenter som ikke består eller har annet legitimt fraværsgrunnlag, kan gjenta eksamen, jfr. Forskrifter for eksamen ved Universitetet i Tromsø Seksjoner 21 og 22.

For ytterligere informasjon om arbeidskrav, eksamensformat og evalueringskriterier, se de individuelle emnebeskrivelsene på UiT-nettstedet.

Sist oppdatert nov. 2020

Om skolen

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels.

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels. Minimér
18 , Tromsø , Hjemmeluft , Kirkenes , Hammerfest , Harstad , Narvik , Bardufoss , Bodø , Mo i Rana , Longyearbyen + 10 Mer Mindre